× بستن تبلیغات
پایان نامه ساختار شبکه GSM
تاريخ : شنبه 2 بهمن 1395 | 10:07 | نویسنده : حسین | بازدید : 22
پایان نامه ساختار شبکه GSM

پایان نامه ساختار شبکه GSM

دانلود پایان نامه ساختار شبکه GSM

دانلود پایان نامه ساختار شبکه GSM
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی شبکه های کامپیوتری
فرمت فایل docx
حجم فایل 3922 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

پایان نامه ساختار شبکه GSM

فهرست مطالب

عنوان                                                               صفحه

چکیده

فصل اول

1-1-  معماری شبکه GSM--------------------------- 1

1-1-1- MS(واحد سیار)--------------------------- 1

2-1-1- BSS------------------------------------- 2

1-2-1-1- BTS----------------------------------- 2

2-2-1-1- BSC----------------------------------- 3

3-1-1- NSS (زیر سیستم سوئیچینگ و شبکه)--------- 4

1-3-1-1-MSC(مرکز سوئیچینگ موبایل)------------- 4

2-1:مشخصات فرکانسی و نواحی شبکه GSM----------- 5

1-2-1-مشخصات فرکانسی GSM---------------------- 5

2-2-1- نواحی شبکه------------------------------ 6

1-2-2-1-سلول ---------------------------------- 6

2-2-2-1- ناحیه موقعیت(location area)--------------- 7

3-2-2-1-ناحیه سرویس MSC----------------------- 7

4-2-2-1-ناحیه تحت پوشش شبکه(PLMN)------------- 7

3-1-مدولاسیون در GSM--------------------------- 7

4-1- کانال های فیزیکی و منطقی در GSM---------- 8

1-4-1-کانال فیزیکی و مشخصات آن----------------- 8

2-4-1- کانالهای منطقی-------------------------- 9

1-2-4-1-کانالهای ترافیکی----------------------- 9

2-2-4-1- کانالهای کنترلی(CCH)----------------- 9

1-2-2-4-1-کانالهای مخابره ای(BCH)------------- 10

5-1-انتشار امواج رادیویی----------------------- 11

1-5-1- پلاریزاسیون------------------------------ 11

2-5-1- انواع انتشار---------------------------- 12

3-5-1-محاسبه افت مسیر فضای آزاد---------------- 12

6-1-بودجه لینک--------------------------------- 13

1-6-1-:مقدمه----------------------------------- 13

2-6-1-بودجه توان در مسیر downlink--------------- 14

3-6-1-بودجه توان در مسیر uplink----------------- 14

فصل دوم  

1-2-بهینه سازی چیست؟--------------------------- 17

2-2-اهداف بهینه سازی--------------------------- 17

3-2-دلایل بهینه سازی---------------------------- 18

4-2-الگوریتم بهینه سازی------------------------ 18

5-2- مدیریت عملکرد و بهینه سازیگ--------------- 20

فصل سوم  

1-3- پارامتر در شبکه موبایل چیست؟-------------- 23

1-1-3- پارامتر های شناسه(Identifier Parameter)------- 23

2-1-3- پارامترهای عملکردی و وظایفی(Functional Parameter) 23

3-1-3- پارامترهای تایمری(Timer Parameter)--------- 24

4-1-3- پارامترهای شمارنده(Counter Parameter)------- 24

5-1-3- پارامترهای آستانه(Threshold Parameter)------ 24

6-1-3- پارامترهای اندازه گیری(Measurement Parameter)    24

2-3-پارامترهای شناسه شبکه GSM----------------- 25

1-2-3- پارامترهای شناسه مشترک------------------ 25

1-1-2-3- شناسه مشترک موبایل بین المللی(IMSI)--- 25

2-1-2-3-شناسه مشترک موبایل موقتی(TMSI)--------- 25

3-1-2-3-شماره بین المللی MS(MSIDN)------------ 25

2-2-3-پارامترهای شناسه تجهیزات----------------- 26

1-2-2-3- شناسه تجهیزات موبایل بین المللی(IMEI)- 26

3-2-3-پارامترهای شناسه مسیریابی مکالمه--------- 26

1-3-2-3-پارامتر LAC---------------------------- 26

2-3-2-3- پارامتر LAI--------------------------- 26

3-3-2-3-پارامتر شماره مسیریابی مشترک موبایل MSRN   27

4-2-3-پارامترهای سلول مشترک-------------------- 27

1-4-2-3-پارامترهای شناسه سلول------------------ 27

5-2-3-پارامترهای ساختار کانال سلول------------- 28

3-3-عملکرد MS در Idle Mode---------------------- 28

1-3-3-اطلاعات BCCH----------------------------- 29

2-3-3- انتخاب سلول Cell Selection/ Reselection--------- 29

3-3-3-مدیریت موقعیت(Location Management)---------- 31

1-3-3-3-الگوریتم مدیریت موقعیت----------------- 31

2-3-3-3-نواحی موقعیت GSM---------------------- 32

4-3-3-درخواست های Location Update----------------- 32

5-3-3- الگوریتم فراخوانی----------------------- 33

1-5-3-3-انواع پیام های فراخوانی---------------- 33

2-5-3-3-فراخوانی و دریافت غیرپیوسته(Paging & DRX) 34

6-3-3- محاسبات پارامترهای بکارگیری فراخوانی---- 35

1-6-3-3- محاسبه ظرفیت فراخوانی (paging)--------- 35

2-6-3-3- محاسبه اندازه و ابعاد مورد نیاز کانال فراخوانی(PCH) 35

3-6-3-3- محاسبه اندازه و ابعاد مورد نیاز کانال AGCH 36

7-3-3- پارامترهای کلیدی فراخوانی (paging)------- 36

1-7-3-3-پارامتر الگوریتم تکرار فراخوانی (پارامتر MSC )  36

8-3-الگوریتم و پارامترهای دسترسی به شبکه------- 37

1-8-3- توالی دسترسی به شبکه-------------------- 37

2-8-3-IMSI Attach-------------------------------- 38

3-8-3-IMSI Detach-------------------------------- 38

4-8-3-Location Update----------------------------- 39

5-8-3-Cell Measurement And Handover----------------- 39

6-8-3-پارامترهای دسترسی به شبکه---------------- 40

1-6-8-3-پارامترهای دسترسی---------------------- 40

2-6-8-3-پارامترهای برقراری مکالمه یا اتصال به شبکه  41

3-6-8-3- پارامترهای جدا شدن از شبکه------------ 42

9-3-وظایف لیست همسایگی کلی--------------------- 42

1-9-3- هدف از BA لیست ها----------------------- 42

1-1-9-3- ارسال BA لیست ها---------------------- 42

2-9-3- اندازه گیری های سلولی در مد Idle--------- 43

3-9-3- پارامترهای مرتبط به همسایگی------------- 43

10-3-تنظیم فریم وفقی--------------------------- 44

1-10-3- جلو بردن زمانی Timing Advance(TA)-------- 44

2-10-3- رنج سلول گسترده (Extended Cell Range)------ 45

3-10-3- پارامتر های کلیدی تنظیم وقفی----------- 45

فصل چهارم  

1-4- پرش فرکانسی------------------------------- 47

1-1-4-مفاهیم پرش فرکانسی------------------------------------------                                      47

2-1-4-توالی پرش فرکانسی--------------------------------------------------                               47

3-1-4-دلیل بکارگیری پرش فرکانسی-----------------------------------------                                49

4-1-4- بکارگیری پرش فرکانسی در BTS-----------------------------------                                   49

5-1-4-ساختار سخت افزاری BTS برای تکنیک پرش فرکانسی--------------  50

1-5-1-4- پرش فرکانسی باند پایه----------------------------------------------50

2-5-1-4-پرش فرکانسی ترکیبی------------------------------------------                                    51

6-1-4-بکارگیری پرش فرکانسی در MS-----------------------------------------53

7-1-4-پارامترهای پرش فرکانسی-----------------------------------------------53

2-4-فیچر بالانس ترافیکی---------------------------------------------------                               54

1-2-4- فیچر CLS-------------------------------- 54

3-4-نیم رخ------------------------------------- 59

فصل پنجم

1-5-سیکل مدیریت عملکرد شبکه در فرآیند بهینه سازی----------------- 61                                   

1-1-5-طراحی اولیه شبکه و پیاده سازی آن----------------------------                                      61-----

2-1-5-مونیتور کردن شبکه-----------------------------------------  62                                   

1-2-1-5-سطوح مختلف برای مونیتور کردن شبکه----------------------  62                                   

2-2-1-5- معیارهای اندازه گیری عملکرد شبکه-------------------------                                      63-----

2-5- روشهای اندازه گیری عملکرد شبکه------------------------------ 64                                   

1-2-5- درایو تست------------------------------------------------  64                                   

2-2-5-دیتای OMC--------------------------------------------- 66 

3-2-5-پروتکل آنالیزر----------------------------------------------                                      66-----

3-5-آنالیز دیتای OMC و دیتای درایو تست---------------------------                                      66-----

1-3-5- آنالیز دیتای OMC----------------------------------------  66                                   

2-3-5-آنالیز درایو تست--------------------------------------------                                      67-----

4-5-تعریف BSS KPI------------------------------- 67

1-4-5-درصد موفقیت برقراری مکالمه(CSSR)--------- 67

2-4-5- درصد قطعی مکالمه(DCR)------------------ 68

3-4-5-درصد موفقیت مکالمه(CSR)------------------ 68

4-4-5- درصد موفقیت دست به دست دادن مکالمه(HOSR) 68

5-4-5-درصد خطا دست به دست دادن مکالمه(HOFR)--- 69

6-4-5-درصد انسداد کانال ترافیکی(TCH_Cong)------ 69

7-4-5-درصد انسداد کانال سیگنالینگی(SDCCH_Cong) 69

8-4-5-درصد قطعی ارتباط بر اساس افت مسیر رادیویی(TCH_RF_LOSS) 69

9-4-5-درصد خطا تخصیص کانال ترافیکی(TCH_ASS_Fail)------------  70 

10-4-5-درصد موفقیت تخصیص کانال ترافیکی(SDCCH_ASS_SUCC) 70

فصل ششم

1-6-مشخصات شبکه----------------------------------------------------------72                            

1-1-6-مقدمه--------------------------------------------------------                                     72

2-1-6-پوشش BSS---------------------------------------------------------73

1-2-1-6- بالانس سلول ها-----------------------------------------------                                   73-----

2-2-1-6- آرایش و ساختار آنتنها------------------------------------------                                74-----

1-2-2-1-6- تنظیم آرایش آنتنها---------------------------------------                                    74-----

2-2-2-1-6- تیلت آنتنها-------------------------------------------------                                 75-----

3-2-2-1-6- دایورسیتی آنتنها-----------------------------------------------                              76-----

3-2-1-6- راندمان و عملکرد تجهیزات------------------------------------------77

3-1-6- ظرفیت BSS--------------------------------------------------------                                77-----

4-1-6- کیفیت سرویس(QOS)------------------------ 78

2-6-پارامتر های اصلی کیفیت سرویس(QOS)-----------------------------------                                78-----

1-2-6- نرخ قطعی مکالمات(DCR)----------------------------------  79                                   

2-2-6- بلاکینگ------------------------------------------------------------79                            

3-2-6- راندمان ترافیکی یا ارلانگ(Traffic Throughput)---------------------                                    79-----

3-6-شناسایی مشکلات از طریق شاخص های KPI--------------------------- 80                                   

1-3-6-درصد موفقیت برقراری مکالمه(CSSR)--------- 80 

1-1-3-6-عدم دسترسی به SDCCH--------------------------------- 81 

2-1-3-6- خطای تخصیص کانال ترافیکی(TCH Assign Failure)-------------  81                                   

2-3-6-درصد بالای قطعی مکالمات(DCR)------------- 81

1-2-3-6- قطعی در جهت خطای Handover-------------------------------- 82                                   

2-2-3-6- پایین بودن قدرت دامنه و کیفیت سیگنال---------------------                                      82-----

3-2-3-6- تداخل حاصل از نزدیک بودن کانال فرکانسی یا هم کانال بودن----                                     82-----

4-2-3-6- عدم بالانس ترافیکی ---------------------------------------                                      82-----

3-3-6- درصد بالای خطای Handover(HFR)------------- 83

1-3-3-6- تداخل شدید روی همسایگی یا کمبود کانال در سلول همسایه --------------                            83-----

2-3-3-6- مشکلات پارامترهای دیتابیسی ---------------------------------------                              83-----

4-3-6- درصد بالای بلاکینگ SDCCH(SDCCH Congestion ) -----   83 

5-3-6-درصد بالای بلاکینگ TCH (TCH Congestion)-------------      84

فصل هفتم

1-7-کلیات و پیکره رویه بهینه سازی---------------------------------                                      86-----

2-7: network audit--------------------------------------------  87 

3-7-فلوچارت روند بهینه سازی-------------------------------------- 88                                   

1-3-7-تشریح فلوچارت فعالیت بهینه سازی---------------------------- 89                                   

1-1-3-7- شروع فعالیت بهینه سازی---------------------------------  89                                   

2-1-3-7- تشخیص و حل مشکلات سخت افزاری-----------------------  89 

3-1-3-7- شناسایی و حل مشکلات همسایگی-------------------------   90

4-1-3-7- شناسایی و حل مشکلات فرکانسی--------------------------   91

فصل هشتم  

1-8-نتایج-------------------------------------- 93

2-8- انواع مشکلات شناسایی شده و ارائه راه حل برای آن و نمودار نتایج  95

1-2-8-مشکل تنظیم نبودن کلاک همزمان BSC و بالارفتن قطعی مکالمات 95

1-2-8- مشکل درصد بالای انسداد کانال ترافیکی و سیگنالینگی و بالابودن handover failure

در سایت میثاق---------------------------------- 96

2-2-8- مشکل درصد بالای انسداد کانال ترافیکی و سیگنالینگی ، جابجایی سکتور در سایت خانواده

  --------------------------------------------- 97

3-2-8- مشکل بالابودن درصد قطعی مکالمات و ارلانگ پایین 97

4-2-8-مشکل تعریف نشدن همسایگی درست و بالارفتن درصد قطعی مکالمات  99

5-2-8- مشکل تعریف نشدن همسایگی درست و بالارفتن درصد قطعی مکالمات  100

6-2-8- مشکل بالابودن درصد قطعی مکالمات و انسداد کانال سیگنالینگی  101

7-2-8- مشکل overshooting سایت و ایجاد انسداد کانال و بالارفتن قطعی مکالمات و تداخل

  --------------------------------------------- 102

8-2-8- مشکل بالابودن درصد تخصیص اشتباه کانال ترافیکی و قطعی مکالمات  103

منابع------------------------------------------ 104

 

 

فهرست تصاویر

شکل (1-1):معماری شبکه GSM--------------------- 2

شکل(2-1): ساختار NSS    ----------------------- 4

شکل(3-1): ساختار BSS--------------------------- 4

شکل(4-1): فاصله فرکانسی بین مسیر  downlink و uplink 5

شکل(5-1):نواحی شبکه GSM----------------------- 6

شکل(6-1):شبکه سولار با تکنیک frequency reuse-------- 6

شکل(7-1):دیاگرام مدولاسیون GMSK---------------- 7

شکل(8-1):تکنیک مدولاسیون QPSK که در GSM استفاده می شود  8

شکل(9-1):تصویری از شیارهای زمانی برای کانال فیزیکی  8

شکل(10-1): ساختار کانالهای منطقی--------------- 9

شکل(11-1): جهت انتشار امواج-------------------- 11

شکل(12-1): انواع پلاریزاسیون امواج-------------- 11

شکل(13-1): اثر محیط روی انتشار امواج----------- 13

شکل(15-1):بودجه توان در مسیر downlink----------- 14

شکل (16-1):بودجه توان در مسیر uplink------------ 15

شکل (1-2): فلوچارت رویه مدیریت عملکرد  و بهینه سازی 20

شکل(2-2): فرآیند و خط مشی بهینه سازی----------- 20

شکل(3-2): فاز بررسی شبکه برای فرآیند بهینه سازی 21

شکل(1-3): آرایش کانال BCH--------------------- 28

شکل(4-3): بروزرسانی مکان----------------------- 34

شکل (5-3):بروزرسانی مکان بصورت اتوماتیک-------- 34

شکل (6-3): الگوریتم IMSI Attach------------------ 38

شکل(7-3):الگوریتم IMSI Detach-------------------- 38

شکل(8-3): الگوریتم Location Update---------------- 39

شکل(9-3): الگوریتم Cell Measurement And Handover---- 39

شکل(10-3): جبران سازی تاخیر انتشار با تنظیم TA 44

شکل (11-3):ایجاد تاخیر بین برستهای در دسترس برای جبران تاخیر در دریافت دیتا ازMSها---------------------------------     45

شکل (1-4):مقایسه پرش فرکانسی روی کاریر----------------------------                                      47-----

شکل(2-4):نوع پرش فرکانسی--------------------------------------                                        48

شکل(3-4):توالی پرش تایم اسلات های کانال--------------------------                                        48

شکل(4-4): افزایش C/I با استفاده از پرش فرکانسی--------------------                                       49

شکل(6-4):الگوریتم پرش فرکانسی باند پایه---------------------------                                      ------- 51

شکل (7-4): الگوریتم پرش فرکانسی ترکیبی--------------------------                                        52

شکل (8-4): ساختار BTS در دو نوع پرش فرکانسی---------------------  53                                   

شکل(9-4):الگوریتم CLS----------------------------------------                                        55

شکل(1-5): فلوچارت مدیریت عملکرد به همراه بهینه سازی---------------                                      ------- 61

شکل(2-5): نحوه انجام درایو تست----------------------------------                                        65

شکل (1-6): مقایسه سیستم بالانس و غیر بالانس-------------------------                                      73-----

شکل(2-6): آرایش آنتنها بعداز تقسیم سلولی--------------------------                                      ------- 74

شکل (3-6): تیلت مکانیکی و الکتریکی آنتنها--------------------------                                     ------- 75

شکل (4-6): ساختار آنتنها در دایورسیتی مکانی---- 76 

شکل(5-6): ساختار آنتنها در دایورسیتی پلاریزاسیون 77

شکل(6-6):بلاکینگ و درجه سرویس GOS--------------------------     79                                   

شکل(7-6): مدل ارلانگ ترافیکی-------------------------------------- 79                                   

شکل(1-7):پیکره و ساختار رویه بهینه سازی--------------------------                                       86

شکل(2-7): فاز بررسی شبکه---------------------------------------                                        87

شکل (3-7): فلوچارت کلی رویه بهینه سازی--------------------------                                        88


ادامه ي مطلب
امتیاز :طبقه بندی: ،
پایان نامه ساختار شبکه GSM,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *